Stratergjia D copy permuze buletini FormularperOJQ LISTA1 Sub

Divizioni i Komunikimit me Publikun

Print Friendly

Divizioni i Komunikimit me Publikun udhëhiqet nga Udhëheqësi.
Udhëheqësi i Divizionit për Komunikim me Publikun i përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm

Detyrat dhe përgjegjësit

  • Menaxhon Divizionin e Komunikimit Publik, për të siguruar përkrahje dhe mbështetje profesionale për Ministrinë, ministrin dhe për zëdhënësin në paraqitjen e politikave të Ministrisë;
  • Harton dhe zbaton planin e komunikimit për politikat dhe aktivitetet e MeD-së, realizimin e përditshëm të tyre;
  • Përpilon kalendarin medial të aktiviteteve të ardhshme të ministrit dhe të Ministrisë, i harmonizuar me kalendarin e mbulimit medial në nivelin qeveritar;
  • Siguron aplikimin e standardeve profesionale në Zyrën e Komunikimit Publik, nëpërmjet trajnimit dhe avancimit, me qëllim që funksionet e kësaj zyre të ushtrohen në mënyrën më efektive dhe më efikase;
  • Mund ta zëvendësojë zëdhënësin e Ministrisë, kur ai mungon;
  • Bashkëpunon me ZKP-ZKM për të siguruar që politikat e Ministrisë të prezantohen në kuadër të njoftimeve të Qeverisë;
  • Koordinon monitorimin e shtypit ditor dhe atij periodik.

 

Lorik Pustina
Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun

Tel: +381 38 200 17 009
+377 44 507 839
+386 49 903 250

Email: lorik.pustina@rks-gov.net

Adresa: Rr. “Nëna Terezë”, p.n., ndërtesa e ish-Gërmisë, 10000 Prishtinë

www.medrks-gov.net